Meditation

Nærvær i nuet er kernen i al meditation. Meditation finder derfor ikke kun sted, når vi praktiserer sidde-meditation, men indbefatter alle hverdagens gøremål – arbejdsliv, familieliv og kærlighedsliv. Spirituel praksis og hverdagsliv er ikke to adskilte verdener, men supplerer og inspirerer gensidigt hinanden.

Stress og udbrændthed er efterhånden nogle af vor tids mest påtrængende sundhedsproblemer.
Meditation er særdeles virksom til reduktion og healing af stress og stressrelaterede symptomer.
Meditation giver mulighed for at koble af, sætte hjernen i frigear og få sindet i ro. Derved bliver det muligt, mere hensigtsmæssigt, at klare alle de krav, som den moderne tilværelse stiller.

Læs nederst på siden om 10 ugers Mindfulness forløb for forebyggelse og reduktion af stress og stressrelaterede symptomer.

Essensen, som er menneskets egentlige natur, kommer til syne, når sindet ved meditation falder til ro og bliver fri for stress og bekymring.
Har vi kontakt til vores essens – et altid levende nærvær – åbner hjertet sig i glæde, taknemmelighed og medfølelse.

Se Essens og nærvær for en nærmere beskrivelse af dette.

At meditere i en gruppe er en stor fordel. Det kollektivt meditative bevidsthedsfelt forstærkes – til gavn for den enkelte og for gruppen som helhed.

Forskellige traditioner har gennem årtusinder praktiseret meditation og har derfor nøje kendskab til meditationens gavnlige effekter på krop og sind.

Moderne lægevidenskabelig forskning har for længst anerkendt og dokumenteret meditationens gavnlige effekter.

Undervisningen bygger på min egen erfaring fra den undervisning, jeg har modtaget igennem de sidste 40 år.
Jes Bertelsen, Vækstcenteret og Mooji er de største inspirationskilder.
Se endvidere Min profil for nærmere information om min baggrund.

Undervisningen er ikke tilknyttet religions- eller trosopfattelser, men er helt tilpasset vor moderne tid.

Se Presse for artikler om meditation.

Hvem er jeg? – Meditationsgrupper – inspireret af Mooji og Jes Bertelsen

“To change the world is not your mission.
To change yourself is not your duty.
To awaken to your true nature is your opportunity.”
Citat: Mooji

På en rejse i vinteren 2012 til det hellige bjerg Arunachala i Sydindien mødte jeg den ældgamle lære Advaita i moderne form hos den oplyste mester Mooji, hos hvem jeg var i stilheds-retreat for første gang. Jeg har efterfølgende været på stilhedsretreat hos ham i Portugal  og Indien adskillige gange.

Dette møde har på én gang sammenfattet den spirituelle rejse, jeg har været på i de sidste 35 år. Kernen i det, de autentiske lærere, jeg har mødt på min vej, har formidlet til mig igennem årene er den samme – kun indgangen er forskellig.

Inspirationen, jeg har modtaget fra Mooji, har jeg lyst til at videregive, så derfor er alle meditationsgrupper inspireret af dette møde, hvor vi i teori og praksis arbejder med Advaita-lærens enkle og direkte vej.

Ifølge den indiske Advaita-lære findes der et relativt Jeg og et absolut Jeg.

Det relative Jeg er vores ego, vores personlighed, hvor kropssansningerne, følelserne og tankerne opleves som sande, idet vi helt er identificeret med dem.

Det absolutte Jeg, som ligger bagved personlighedens snævre grænser, er vores bevidstheds sande natur – vores medfødte essens eller væren.

Self-Inquiry-Meditation er den mest direkte vej til at opnå kontakt til vores absolutte Jeg. Det er en selv-undersøgende proces, hvor vi igen og igen stiller os selv spørgsmål som: Hvem er det, der sanser kroppen? der føler følelsen? der tænker tanken? Hvem er Jeg?

Praktiseres dette kontinuerligt, vil identifikationen med egoet mindskes, og det virkelige og sande Jeg alene være tilbage som et levende nærvær: JEG ER

En forudsætning for den dybtgående Self-Inquiry-Meditation er, at krop og sind er koncentreret, roligt og samlet. Derfor arbejdes der altid forud med forskellige former for kropsarbejde (feks. groundingøvelser, zenwalk, dans, afspænding, Qi Gong, Yoga, kropsscanning) samt Neutral iagttagelse og kanaliseringsøvelser (fra Jes Bertelsen).

I 2017 udgav Mooji cd’en: An invitation to freedom. I løbet af en sæson lytter vi til et klip fra denne cd. Derefter sidder vi i en ubrudt periode på 40-50 minutter, hvor vi synker ind i den tilstand af frihed, fordybelse og væren, som Mooji inviterer til.

Vi fordyber praksissen ved at inddrage Empatistjernen/Femkanten som arbejdsmodel. Empatistjernen er udviklet af Jes Bertelsen og beskriver vores medfødte kompetencer: Kroppen, åndedrættet, hjertet, kreativiteten og bevidstheden.
Disse kompetencer er nødvendige at have med i vores meditative praksis – og i hele vores hverdagsliv.

Kompetencerne trænes som følger:
-Kroppen: Qi Gong, Yoga og kropsscanning
-Åndedrættet: Mindfulness meditationer. Kanaliseringsøvelser. Neutral iagttagelse.
-Hjertet: Hjertemeditationer. CCT (Compassion Cultivating Training). Videregivelse fra hjertet.
-Kreativiteten: Billedeligt udryk efter meditationen
-Bevidstheden: Påkaldelse. Self-Inquiry-meditation. Dobbeltrettethed.

For at deltage i en gruppe er det en forudsætning, at du er fortrolig med meditation, er rimelig psykisk afbalanceret. og kan sidde i en ubrudt periode på 40-50 minutter.

Sæsonens undervisning kan have forskellige hovedtemaer. Det fremgår af kursusbeskrivelsen, som kan ses under Kurser

Se Kurser for aktuelle grupper i Hvem er jeg?

————

10 UGERS MINDFULNESS FORLØB
Forebyg stress og udbrændthed med Mindfulnesss-meditation, kropscanning, dybdeafspænding og Qi Gong

Kursusforløbet: En gradvis indføring i praktiseringen af Mindfulness-meditation. Vi træner ikke-dømmende og accepterende opmærksomhed på tanker, følelser, sansninger og kropsfornemmelser.
Samt større empati og medføelse for os selv og vores omverden – inspireret af CCT (Compassion Cultivation Training).
For at forankre det urolige sind inden praktiseringen af Mindfulness-meditation arbejder vi først med Qi Gong, grounding, kropscanning og dybdeafspænding.

Der tages udgangspunkt i dine behov – med individuel støtte og vejleding under hele forløbet. 

Formålet med daglig Mindfullnes-træning:
• stressniveauet og de negative virkninger af stress reduceres markant
• depression, udbrændthed, angst, forhøjet blodtryk og søvnlidelser dæmpes
• koncentration, opmærksomhed, indre klarhed og hukommelse bedres
• evnen til fuldt og helt at være nærværende i nuet styrkes
• personligt overskud, arbejdsglæde, kreativitet og intuition øges
• følelsesmæssige konflikter og eksistentielle udfordringer takles på en mere positiv måde
• kontakten til andre bliver mere åben, venlig og empatisk
• kontakten til vores medfødte spirituelle essens bliver mere synlig
• immunforsvaret styrkes, nervesystemet balanceres, og det generelle fysiske velvære bedres
Alt i alt – en markant forbedring af livskvaliteten!

Hjemmearbejde: En vigtig, og nødvendig, del af forløbet er, at du afsætter 30 minutter dagligt til hjemmepraksis: meditation, Qi Gong og andre hjemmeøvelser. Dette danner også grundlag for opbyggelse af et fortsat dagligt praksisprogram efter forløbet.

Se Kurser for aktuelle grupper i Mindfulness forløb